Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2016-03-03
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia,

że na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin z dnia 16.02.2016 r. zmodyfikowany w dniu 19.02.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa i rozbudowa elektroenergetycznej sieci 0,4 kV na działkach o nr ew. gr. 49/3, 225/2, 48/1, 48/2, 225/1, 119/173, 119/174, 119/1, 119/2, 119/178, 119/177, 119/242, 119/243, 119/240, 119/241 i 119/80 położonych w miejscowości Tywonia, obręb ewidencyjny Tywonia, gm. Pawłosiów.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. nr 109.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2016-03-03
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 150507