Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2018-07-06
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Zawiadomienie - Obwieszczenie z dnia 06.07.2018 r.
Opis
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Pawłosiów, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 06.07.2018 r. została wydana decyzja znak: GBOS.6220.4.2017 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji paliw ciekłych, gazowej LPG, zadaszenia nad odmierzaczami paliw, pawilonu stacji paliw z infrastrukturą techniczną do wymienionych obiektów na działce nr ewid. gr. 4/2 położonej w miejscowości Widna Góra, obręb ewidencyjny Kidałowice, gm. Pawłosiów.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, uzgodnieniem Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu, w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. 109 w godzinach pracy urzędu.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2018-07-06
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 152172