Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2018-03-22
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 22.03.2018 r.
Opis
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia

że w dniu 22.03.2018 r. na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa została wydana decyzja znak: GBOS.6733.2.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa wyposażenia przyodwiertowego na odwiercie Mirocin M-56 - KGZ Jodłówka" na działce nr 509/98 położonej w miejscowości Cieszacin Mały, obręb ewidencyjny Cieszacin Mały oraz "Przebudowa instalacji zatłaczania wody złożowej na OZG Mirocin - KGZ Jodłówka" na działce nr ew. gr. 527/8 położonej w miejscowości Cieszacin Mały, obręb ewidencyjny Cieszacin Mały, gmina Pawłosiów.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, pok. 109.
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Pawłosiów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2018-03-22
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 151241