Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2018-05-15
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 14.05.2018 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z2017r. poz. 1257 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław z dnia 08.05.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV zasilającej oświetlenie drogowe (ST "Tywonia 5") na działkach o nr ew. gr.: 119/54, 119/235, 119/226, 119/227, 119/259, 119/187, 119/188, 119/102, 121/10, 121/56, 121/9, 121/8, 121/84, 121/85, 121/78, 121/79, 121/96, 121/97, 121/38, 121/63 położonych w miejscowości Tywonia, obręb ewidencyjny Tywonia, gmina Pawłosiów.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. nr 109.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2018-05-15
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 151318