Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     GMINA
 
  Grupa:   GMINA
  Nazwa pozycji   Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku.
 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), oraz Uchwały Nr IV/14/2011 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia współpracy Rady Gminy Pawłosiów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na

2011 rok.

Wójt Gminy Pawłosiów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze:

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

działalności charytatywnej,

podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

ochrony i promocji zdrowia,

działania na rzecz osób niepełnosprawnych

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje danego zadania w 2011 roku.

Zadanie Nr 1 Prowadzenie 5 grup zabawowych w miejscowościach: Cieszacin Wielki, Pawłosiów, Wierzbna Kidałowice i Ożańsk w ramach alternatywnych form edukacji przedszkolnej - kwota 14.000 zł.

Wartość zadania w 2010 roku - Prowadzenie 4 grup zabawowych w miejscowościach: Cieszacin Wielki, Pawłosiów, Wierzbna i Kidałowice w ramach alternatywnych form edukacji przedszkolnej wyniosła 31.200 zł

 

Szczegóły w załączniku:

 
  Data publikacji   2011-02-07Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Grzegorz Witko
Osoba odpowiedzialna za treść:   Iwona Pajda
 
  Ilość odwiedzin: 78363