Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2013-10-29
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 29.10.2013 r.
Opis
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia

że w dniu 29.10.2013 r. na wniosek Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław
została wydana decyzja znak GBOŚ.6733.16.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie boiska sportowego, budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego, trybun oraz parkingu w miejscowości Kidałowice, obręb ewidencyjny Kidałowice, gm. Pawłosiów na terenie położonym na działkach o nr ew. 574, 575, 576 i części działek o nr ew. gr. 572, 573/3, 577/2.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, pok. 109.
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Pawłosiów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Szczegóły w załączniku:

Data publikacji 2013-10-29
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 49502