Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2014-06-30
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 30.06.2014 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia

że w dniu 23.06.2014 r. zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Jan Ferens, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej średniego napięcia 15 kV, budowie linii kablowej niskiego napięcia z szafami kablowymi oraz przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach o nr ew. gr. 701/12, 702/1, 703/14, 703/15, 682/3, 682/31, 682/101, 681/159, 681/126, 681/325, 681/324 położonych w miejscowości Widna Góra, obręb ewidencyjny Pawłosiów, gm. Pawłosiów.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. nr 109.

Szczegóły w załączniku:


Data publikacji 2014-06-30
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 152155