Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 737

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie:

- art. 106 § 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);

- art. 3 ust. 1 pkt 13, art. 90 ust. 1, 4, 8 i art. 91 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.);

po rozpatrzeniu wniosku Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 sierpnia 2010 r. znak: LX -7119-1-16/10 w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa autostrady A-4 na odcinku Rzeszów „Węzeł Wschodni" - Jarosław „Węzeł Wierzbna" od km 581+263,44 do km 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi", w związku z ponowną oceną oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia,

 

Szczegóły w załączniku:Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2010-09-30

  Ilość odwiedzin: 145435