Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 664

OPINIA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu, działając na podstawie:

- art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jcdńoiit tekst Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.),

- art. 64 ust. 1 pkt 2; art. 64 ust.3, 4; art. 78 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

- § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),

po zapoznaniu się z zapytaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27.10.2010 r. znak: RDOŚ-18-WOOŚ-6613-26-68/5/10/jg w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław- Pruchnik km 0+000 +16+776"realizowanego w części na terenach zamkniętych

wyraża opinię, że:

nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław- Pruchnik km 0+000 +16+776"realizowanego w części na terenach zamkniętych.

 

Szczegóły w załączniku:Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2010-11-12


Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 145420