Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 766

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz

0 ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Boya - Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, w imieniu którego występuje P. Bartosz Ochociński SEKA S.A. ODDZIAŁ RZESZÓW, ul. Partyzantów la, 35-242 Rzeszów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław - Pruchnik km 0+000 - 16+776";

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

I.             W dniu 21 stycznia 2011 r. Inwestor złożył do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, celem dalszego kontynuowania postępowania.

II.           W dniu 24 stycznia 2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał postanowienie, którym podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia, w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

III.         W dniu 24 stycznia 2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zwrócił się pismem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

W.w. dokumenty, tj. postanowienie podejmujące zawieszone postępowanie i pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu, znajdują się do wglądu w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 46 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), i w siedzibie Urzędów Gminy: Pawłosiów, Roźwienica, Pruchnik oraz Urzędu Miasta Jarosław, w godzinach pracy Urzędów.

 

Szczegóły w załączniku:Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2011-01-27

  Ilość odwiedzin: 145410