Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 673
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Nr 1 /2012" w Pawłosiowie
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z póź. zm.) oraz art. 54 ust. 3 i art. 39 ust.l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Pawłosiów Uchwały Nr XXX/168/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nr 1/2012" w Pawłosiowie obejmującego obszar położony w północnej części gminy, przy granicy z terenem miasta Jarosław, po zachodniej stronie terenów zespołu dworskiego w Pawłosiowie.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88; 37-500 Jarosław w terminie do dnia 12 marca 2013 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Szczegóły w załączniku:


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2013-02-11

  Ilość odwiedzin: 152602