Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 672
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 10, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 zpóźn. zm.) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia

że w dniu 05.02.2013 r. zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Pana Dariusza Jędruszczak, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Przebudowie istniejącej stacji transformatorowej Tywonia 1 oraz części istniejącej sieci napowietrznej 0,4 kV na działkach o nr ew. gr. 49/3, 225/2, 13, 51, 108/1, 105/ 9, 105/14, 48/1, 48/2,113/1, 46/1, 46/2, 225/1, 119/173,119/174,119/1,119/157,119/2,119/178, 119/177, 119/242, 119/243, 119/240, 119/241, 119/4, 119/144, 119/5, 119/190, 121/74, 121/75 i 119/80 położonych w miejscowości Tywonia, obręb ewidencyjny Tywonia, gmina Pawłosiów.
Z całością akt dotyczących przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pawłosiów pok. 109 w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W tym terminie można również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Szczegóły w załączniku:


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2013-02-11

  Ilość odwiedzin: 152545