Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 632
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Pawłosiów
zawiadamia
że w dniu 11.03.2013 r. na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Pana Dariusza Jędruszczaka, została wydana decyzja znak GBOŚ.6733.2.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Przebudowie istniejącej stacji transformatorowej Tywonia 1 oraz części istniejącej sieci napowietrznej 0,4 kV na działkach o nr ew. gr. 49/3, 225/2,13, 51, 108/1, 105/9, 105/14, 48/1, 48/2, 113/1, 46/1, 46/2, 225/1, 119/173, 119/174, 119/1, 119/2, 119/178, 119/177, 119/242, 119/243, 119/240, 119/241, 119/4, 119/144, 119/5, 119/190,121/74, 121/75 i 119/80 położonych w miejscowości Tywonia, obręb ewidencyjny Tywonia, gmina Pawłosiów.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, pok. 109.
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Pawłosiów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Szczegóły w załączniku.


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2013-03-13

  Ilość odwiedzin: 152599