Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 672
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 39 ust.l i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

zawiadamiam

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nr 1/2012" Pawłosiów - Maleniska.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do przedmiotowego opracowania w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław lub na adres elektroniczny: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

w terminie do dnia 24 kwietnia 2013 r

Wniosek lub uwaga powinny zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi i wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Pawłosiów.

Szczegóły w załączniku.


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2013-03-25

  Ilość odwiedzin: 152544