Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Wybory ławnika kadencja 2024 - 2027

Drukuj

Informacja

 dla kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Jarosławiu
na kadencję 2024 - 2027.

 

 Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postepowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 639 z późn. zm.) oraz  informacji  Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu, Rada Gminy  Pawłosiów wybiera 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Jarosławiu, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

Kto może zgłosić kandydata?

 • prezes sądu,
 • stowarzyszenia,
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Kto może być ławnikiem?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2)    jest nieskazitelnego charakteru,
3)    ukończył 30 lat,
4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5)    nie przekroczył 70 lat,
6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikiem nie może być:

1)  osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2)  osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania

     sprawy na drogę postępowania sądowego,
3)  funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmująca stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4)  adwokat i aplikant adwokacki,
5)  radca prawny i aplikant radcowski,
6)  duchowny,
7)  żołnierz w czynnej służbie wojskowej,
8)  funkcjonariusz Służby Więziennej,
9)  radny gminy, powiatu i województwa.

 

Jakie dokumenty należy złożyć?

Zgłoszenia kandydatów na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której należy dołączyć następujące dokumenty:

1)  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2)  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4)  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Dokumenty wymienione w pkt 1 - 4  powinny być wystawione nie wcześniej niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie  i rozporządzeniu pozostawia się bez dalszego biegu.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu  ub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Kartę zgłoszenia oraz załączniki można pobrać w Urzędzie Gminy w Pawłosiowie, pok. 28 (II piętro) w godz. od 7.00 do 15.00  lub  w formie elektronicznej ze strony internetowej: www.pawlosiow.itl.pl/bip

 

Dokumenty dotyczące wyborów ławnika sądowego należy złożyć w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. w sekretariacie Urzędu Gminy.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Gminy Pawłosiów, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie udzieli Radzie Gminy Pawłosiów informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Rada Gminy spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatur, w głosowaniu tajnym dokona wyboru ławnika w okresie do końca października br.

Liczba odwiedzin kategorii: 612

Załączniki

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 4

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 4