Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2013-03-28
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 28.03.2013 r.
Opis
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 zpóźn. zm.) Wójt Gminy Pawłosiów
zawiadamia
że w dniu 19.03.2013 r. zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu której działa Pan Dariusz Jędruszczak, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej o napięciu 0,4 kV na działkach o nr ew. gr. 668/10, 1036/1, 682/56, 682/85, 682/84, 682/30, 682/36, 682/54, 682/53, 682/99, 682/97, 682/92, 682/8, 682/16, 682/15, 682/105, 682/104, 682/103 położonych w miejscowości Pawłosiów, obręb ewidencyjny Pawłosiów, gmina Pawłosiów.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. nr 109.


Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2013-03-28
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 142054