Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2013-07-22
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 22.07.2013 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia

że w dniu 12.07.2013 r. zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej o napięciu 0,4 kV z szafami kablowymi na działkach o nr ew. gr. 23, 534, 499/4, 499/76, 499/75, 499/77, 536/7, 496/34, 496/33 położonych w miejscowości Wierzbna, obręb ewidencyjny Wierzbna, gmina Pawłosiów.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. nr 109.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2013-07-22
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 131513