Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2014-02-13
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 13.02.2014 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia

że w dniu 04.02.2014 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ew. gr. 119/116, 119/137, 119/140, 119/110, 119/147, 119/106, 119/123, 119/122, 119/31, 119/124, 119/121, 119/30, 119/29, 119/233, 119/232, 119/90, 119/101, 119/27, 119/54, 119/236, 119/23, 119/105, 119/24, 119/25, 119/154, 119/153, 119/246, 119/168, 119/26 położonych w miejscowości Tywonia, obręb ewidencyjny Tywonia i budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ew. gr. 119/237, 119/236, 119/23, 119/105, 119/24, 119/25, 119/154, 119/153, 119/168, 119/26, 119/116, 119/137, 119/140, 119/110, 119/147, 119/106, 119/123, 119/122, 119/31, 119/124, 119/121, 119/30, 119/29, 119/233, 119/232, 119/90, 119/101, 119/27, 119/246 położonych w miejscowości Tywonia, obręb ewidencyjny Tywonia, gm. Pawłosiów.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. nr 109.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2014-02-13
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 129837