Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2014-04-07
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 7.04.2014 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia

że w dniu 07.04.2014 r. na wniosek Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław została wydana decyzja znak GBOŚ.6733.2.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ew. gr. 119/116, il9/137, 119/140, 119/110, 119/147, 119/106, 119/123, 119/122, 119/31, 119/124, 119/121, 119/30, 119/29, 119/233, 119/232, 119/90, 119/101, 119/27, 119/54, 119/236, 119/23, 119/105, 119/24, 119/25, 119/154, 119/153, 119/246, 119/168, 119/26 położonych w miejscowości Tywonia, obręb ewidencyjny Tywonia i budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ew. gr. 119/237, 119/236, 119/23, 119/105, 119/24, 119/25, 119/154, 119/153, 119/168, 119/26, 119/116, 119/137, 119/140, 119/110, 119/147, 119/106, 119/123, 119/122, 119/31, 119/124, 119/121, 119/30, 119/29, 119/233, 119/232, 119/90, 119/101, 119/27, 119/246 położonych w miejscowości Tywonia, obręb ewidencyjny Tywonia, gm. Pawłosiów.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, pok. 109.
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Pawłosiów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2014-04-07
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 132674