Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2014-04-14
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 14.04.2014 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia

że w dniu 14.04.2014 r. na wniosek Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław
została wydana decyzja znak GBOŚ.6733.3.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ew. gr. 16/1, 16/2, 173/3, 276/5,173/2, 181/4, 181/6, 181/7, 181/8, 284/1, 182/5, 182/4, 182/1, 186/5, 186/6, 187/6, 187/5, 187/8, 197/4, 198/1, 198/6, 201/3, 201/4, 201/2, 201/1, 202/1, 202/2, 205/4, 205/1, 206/5, 206/2, 206/6, 56/9 położonych w miejscowości Ożańsk, obręb ewidencyjny Ożańsk i budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ew. gr. 181/4, 181/7, 181/8, 284/1, 182/5, 182/4, 182/1, 282/2, 186/5, 186/6, 187/5, 187/6, 187/8, 197/4, 198/1, 198/6, 201/3, 201/4, 201/2, 201/1, 202/1, 202/2, 205/4, 205/1, 206/5, 206/2, 206/6 położonych w miejscowości Ożańsk, obręb ewidencyjny Ożańsk, gm. Pawłosiów
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, pok. 109.
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Pawłosiów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2014-04-14
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 44596