Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2014-04-24
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 24.04.2014 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nr 1/2012" Pawłosiów - Maleniska

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nr 1/2012" Pawłosiów - Maleniska w Gminie Pawłosiów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12 maja 2014 r. do dnia 9 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie ww. planu zostanie przeprowadzona w dniu 14 maja 2014 r., w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów, o godz. 13.30.
Zgodnie z art. 11 ust. 11 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pawłosiów z podaniem imienia i nazwiska łub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2014 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz zgodne z art. 18 ww. ustawy i planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie oraz o prognozie oddziaływania na środowisko do ww. projektu planu. Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, sporządzony projekt MPZP podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2014 r. w Urzędzie Gminy Pawłosiów łub na adres Urzędu: Urząd Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88; 37-500 Jarosław ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2014-04-24
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 132653