Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2014-05-07
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 6.05.2014 r
Opis
OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia

że w dniu 06.05.2014 r. na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin została wydana decyzja znak GBOŚ.6733.11.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Ożańsk 1 oraz części linii napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej Ożańsk 5 na działkach o nr ew. gr. 174/4, 285/4, 173/1, 282/1, 172/2, 285/3, 276/4, 172/1, 304, 160/35, 160/16, 160/14, 160/15, 15/1, 15/2, 301, 10, 9, 7, 8, 6/2, 6/1, 29/1, 29/2, 21/10, 21/8, 21/12, 21/13, 157/22, 157/21, 21/6, 157/17, 157/19, 21/11, 21/9, 27/1, 27/2, 294/1, 30/4, 31/4, 28, 34, 33, 31/3, 30/3, 31/1, 30/1, 32/1, 144/4, 37, 40/1, 336, 40/2, 40/3, 330, 299, 335, 38, 35, 32/2, 20/1, 157/18 położonych w miejscowości Ożańsk, obręb ewidencyjny Ożańsk, gmina Pawłosiów.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, pok. 109.
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Pawłosiów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2014-05-07
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 141904