Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2014-06-18
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 18.06.2014 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia

że w dniu 09.06.2014 r. zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Wiesław Walat zam. ul. Wodna 4/7, 37-700 Przemyśl postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie stacji transformatorowej wnętrzowej 15/0,4 kV Widna Góra 4 wraz z ustaleniem zasad
i warunków podziału działki, na działce nr ew. gr. 25/286 położonej w miejscowości Widna Góra,
obręb ewidencyjny Pawłosiów, gm. Pawłosiów,
budowie linii elektroenergetycznych kablowych podziemnych średniego napięcia 15 kV na działkach o nr ew. gr. 25/21, 25/284, 25/286 położonych w miejscowości Widna Góra, obręb ewidencyjny Pawłosiów, gm. Pawłosiów oraz na działkach o nr ew. gr. 1911/2, 1907, 1757, 1973/4 położonych w mieście Jarosław, obręb ewidencyjny nr 5, budowie linii elektroenergetycznych kablowych podziemnych niskiego napięcia 0,4 kV na działkach o nr ew. gr. 25/286, 25/839, 25/842, 25/841 położonych w miejscowości Widna Góra, obręb ewidencyjny Pawłosiów, gm. Pawłosiów.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. nr 109.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2014-06-18
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 132611