Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2014-08-08
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 08.08.2014 r.
Opis
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia

że w dniu 08.08.2014 r. na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin została wydana decyzja znak GBOŚ.6733.16.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
- budowie stacji transformatorowej wnętrzowej 15/0,4 kV Widna Góra 4 wraz z ustaleniem zasad i warunków podziału działki, na działce nr ew. gr. 25/286 położonej w miejscowości Widna Góra, obręb ewidencyjny Pawłosiów, gm. Pawłosiów,
- budowie linii elektroenergetycznych kablowych podziemnych średniego napięcia 15 kV na działkach o nr ew. gr. 25/21, 25/284, 25/286 położonych w miejscowości Widna Góra, obręb ewidencyjny Pawłosiów, gm. Pawłosiów oraz na działkach o nr ew. gr. 1911/2,1907,1757,1973/4 położonych wmieście Jarosław, obręb ewidencyjny nr 5,
- budowie linii elektroenergetycznych kablowych podziemnych niskiego napięcia 0,4 kV na działkach o nr ew. gr. 25/286, 25/839, 25/842, 25/841 położonych w miejscowości Widna Góra, obręb ewidencyjny Pawłosiów, gm. Pawłosiów.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, pok. 109.
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Pawłosiów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2014-08-08
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 129844