Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2014-10-15
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 15.10.2014 r.
Opis

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) Wójt Gminy Pawłosiów

 zawiadamia

że w dniu 01.10.2014 r. zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Tadeusz Krawczyk, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie podziemnej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach o nr ew. gr. 915, 920, 923, 928, 929, 932 położonych w miejscowości Wierzbna, obręb ewidencyjny Wierzbna, gm. Pawłosiów.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. nr 109.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2014-10-15
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 131559