Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2014-11-26
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 26.11.2014 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia

że w dniu 07.11.2014 r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 32 na działkach o nr ew. gr. 233/8, 233/15, 233/16, 233/17 położonych w miejscowości Pawłosiów, obręb ewidencyjny Pawłosiów, gmina Pawłosiów.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. nr 109.

Szczegóły w załączniku:Data publikacji 2014-11-26
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 141888