Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2014-12-19
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 19.12.2014 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) Wójt Gminy Pawłosiów


zawiadamia

że w dniu 16.12.2014 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ew. gr. 682/3, 703/15, 682/49, 715/28, 715/27, 715/26, 703/12, 715/25, 703/5 położonych w miejscowości Widna Góra, obręb ewidencyjny Pawłosiów, gm. Pawłosiów.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. nr 109.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2014-12-19
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 142044