Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2015-03-06
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 06.03.2015 r.
Opis
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia

że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław z dnia 02.03.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
0 środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi Nr 1825R w miejscowości Wierzbna w km 0+000 - 1+800" zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 1615
1 1616, obrębu Wierzbna, gm. Pawłosiów.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. nr 109.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2015-03-06
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 131535