Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2015-03-27
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 27.03.2015 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia

że na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok z dnia 12.03.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa instalacji osuszania na OZG Mirocin - KGZ Jodłówka zlokalizowanej na części działek o nr ew. gr. 527/8 i 553/5 położonych w miejscowości Cieszacin Mały, obręb ewidencyjny Cieszacin Mały oraz części działek o nr ew. gr 754 i 756 położonych w miejscowości Ożańsk, obręb ewidencyjny Ożańsk, gmina Pawłosiów.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. nr 109.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2015-03-27
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 129810