Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2015-04-30
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 30.04.2015 r.
Opis
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) Wójt Gminy Pawłosiów


zawiadamia

że w dniu 30.04.2015 r. na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok została wydana decyzja znak GBOS.6733.3.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa instalacji osuszania na OZG Mirocin - KGZ
Jodlówka zlokalizowanej na części działek o nr ew. gr. 527/8 i 553/5 położonych w miejscowości Cieszacin Mały, obręb ewidencyjny Cieszacin Mały oraz części działek o nr ew. gr 754 i 756 położonych w miejscowości Ożańsk, obręb ewidencyjny Ożańsk, gmina Pawłosiów.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, pok. 109.
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Pawłosiów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2015-04-30
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 141972