Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2015-11-13
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 13.11.2015 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia

że w dniu 13.11.2015 r. na wniosek Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław
została wydana decyzja znak: GBOŚ.6733.9.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie i rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ew. gr. 49/3, 225/2, 13, 51, 48/1, 48/2, 113/1, 119/173, 119/174, 119/1, 119/80, 119/177, 119/5 i 121/74 położonych w miejscowości Tywonia, obręb ewidencyjny Tywonia, gmina Pawłosiów.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, pok. 109.

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Pawłosiów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2015-11-13
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 131572