Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2016-06-16
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 15.06.2016 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia,

że na wniosek Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław z dnia 31.05.2016 r.
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na działkach o nr ew. gr. 16/36, 27/101, 27/4, 27/36, 27/375, 27/376, 27/42, 27/119, 27/43 i 27/105 położonych w miejscowości Widna Góra, obręb ewidencyjny Pawłosiów, gmina Pawłosiów.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. nr 109.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2016-06-16
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 44785