Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2016-07-18
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Zawiadomienie - Obwieszczenie z dnia 18.07.2016 r.
Opis
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Pawłosiów, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamia, że w dniu 18.07.2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji paliw płynnych na działkach o nr ewid. gr. 681/16 i 681/373 położonych w miejscowości Widna Góra, obręb ewidencyjny Pawłosiów, gm. Pawłosiów.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu, w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. 109 w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pawłosiów www.pawlosiow.itl.pl/bip/ oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2016-07-18
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 132668