Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2016-08-18
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 16.08.2016 r.
Opis
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia

że w dniu 16.08.2016 r. na wniosek Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław została wydana decyzja znak GBOS.6733.14.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ciągów pieszych od ronda Widna Góra do ronda Mokra wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław -Pruchnik na działkach o nr ew. gr. 1118, 25/883, 25/881, 25/879, 25/878, 25/44, 25/865, 25/864, 25/250, 25/61, 25/37, 25/889, 23/4, 23/15, 23/24, 23/23, 23/3, 23/19, 23/2, 23/17, 23/12, 23/13, 23/11, 23/1, 19/73, 19/176, 19/3, 19/273, 19/265, 19/271, 19/107, 19/147, 891/2, 1121, 1035/1, 890/1, 890/2, 892/7, 892/6, 960/1, 960/2, 681/419, 681/418, 681/417, 681/416, 681/415, 681/307, 681/306, 681/333, 681/304, 681/474, 681/475, 681/484, 681/485, 681/482, 681/483, 681/510, 681/511, 681/404, 681/507, 681/506, 681/500, 681/501, 681/263, 681/76, 681/12, 681/504, 681/505, 681/508, 681/486, 681/487, 681/473, 681/472, 681/319, 681/471, 681/470, 681/496, 681/489, 681/497, 681/488, 681/498, 681/509, 681/499, 681/467, 681/466, 681/159, 681/202, 681/14, 681/476, 681/477, 681/494, 681/536, 681/260, 681/492, 681/493, 681/454, 681/455, 681/458, 681/459, 681/457, 681/456, 681/312, 681/335, 681/334, 681/203, 681/164, 681/163, 681/114, 681/113, 681/204, 681/357, 681/469, 681/468, 681/480, 681/481, 681/478, 681/479, 681/464, 681/462, 681/372, 681/21, 681/22, 857/30, 857/42, 857/37, 857/35, 857/34, 857/3, 857/15, 857/25, 857/26, 857/13, 857/38, 857/39, 943/16, 943/14, 943/12, 943/11, 956/11, 956/13, 956/14, 956/16, 956/9, 956/7, 27/875, 27/874, 27/51, 27/50. 27/220, 27/30, 27/868, 27/869, 27/879, 27/878, 27/34, 27/6, 27/48, 27/37, 27/39, 27/823, 27/873, 27/872, 27/885, 27/884, 27/883, 27/882, 27/818, 27/880, 27/870, 27/871, 27/881 położonych w obrębie ewidencyjnym Pawłosiów oraz na działkach o nr ew. gr. 1/1, 1/2, 28, 29/5, 29/2, 29/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Kidałowice, gmina Pawłosiów.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, pok. 109.
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Pawłosiów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2016-08-18
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 132679