Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2016-10-11
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 10.10.2016 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia

że na wniosek Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław z dnia 20.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach o nr ew. gr. 27/319, 27/320, 27/552 i 27/457 położonych w miejscowości Widna Góra, obręb ewidencyjny Pawłosiów, gmina Pawłosiów.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. nr 109.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2016-10-11
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 131574