Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2016-11-18
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 18.11.2016 r.
Opis
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia

że w dniu 18.11.2016 r. na wniosek Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław została wydana decyzja znak GBOŚ.6733.22.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach o nr ew. gr. 27/319, 27/320, 27/552 i 27/457 położonych w miejscowości Widna Góra, obręb ewidencyjny Pawłosiów, gmina Pawłosiów.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, pok. 109.

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Pawłosiów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.


Szczegóły w za załączniku:
Data publikacji 2016-11-18
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 40832