Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2017-01-10
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 10.01.2017 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia

że na wniosek Pana Sebastiana Konieczny z dnia 23.12.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ew. gr. 19/258, 19/260, 1054/3 położonych w miejscowości Widna Góra, obręb ewidencyjny Pawłosiów i na działkach o nr ew. gr. 261/1, 261/2, 261/6, 264, 265, 267 położonych w miejscowości Widna Góra, obręb ewidencyjny Kidałowice gmina Pawłosiów.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. nr 109.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2017-01-10
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 141998