Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2017-02-23
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 21.02.2017 r.
Opis
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia

że w dniu 21.02.2017 r. na wniosek Pana Sebastiana Konieczny została wydana decyzja znak GBOŚ.6733.28.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ew. gr. 19/258, 19/260, 1054/3 położonych w miejscowości Widna Góra, obręb ewidencyjny Pawłosiów i na działkach o nr ew. gr. 261/1, 261/2, 261/6, 264, 265, 267 położonych w miejscowości Widna Góra, obręb ewidencyjny Kidałowice gmina Pawłosiów.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, pok. 109.
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Pawłosiów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2017-02-23
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 132648