Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2017-03-07
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 06.03.2017 r.
Opis

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło w imieniu której działa pełnomocnik Pan Stanisław Hołysz, z dnia 01.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ew. gr. 16/2, 227, 174/6, 174/11, 174/10, 174/9, 174/12 położonych w miejscowości Tywonia, obręb ewidencyjny Tywonia, gmina Pawłosiów.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. nr 109.


Szczegóły w załączniku:

Data publikacji 2017-03-07
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 172865