Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2017-04-11
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 10.04.2017 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) Wójt Gminy Pawłosiów zawiadamia, że:
- w dniu 10.04.2017 r. wydane zostało postanowienie znak: GBOS.6220.1.2017 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1770R Kidałowice - Rokietnica od km 0+25 do km 2+522,19 w miejscowości Kidałowice, gmina Pawłosiów położonej na działkach nr ewid.: 1/1, 1/2, część 582".
zostało zakończone postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie.
W związku z powyższym informuje się, że przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, pok. 109.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stosuje się przepisy art. 49 k.p.a.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2017-04-11
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 141875