Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2017-04-20
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 19.04.2017 r.
Opis
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia

że w dniu 19.04.2017 r. na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin została wydana decyzja znak: GBOŚ.6733.8.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa i budowa urządzeń elektroenergetycznych średniego napięcia w miejscowości Wierzbna gmina Pawłosiów -etap 2: przebudowa linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV GPZ Jarosław Północ - Ożańsk (przebudowa słupa nr 47), budowa linii kablowej średniego napięcia 15 kV i budowa stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4 kV Wierzbna 9 na działkach o nr ew. gr.: 1, 1112/1, 1112/2, 1121, 1123, 1137, 1143, 1418, 1419, 1437 położonych w miejscowości Wierzbna, obręb ewidencyjny Wierzbna, gm. Pawłosiów.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, pok. 109.
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Pawłosiów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2017-04-20
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 129808