Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2017-05-09
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 09.05.2017 r.
Opis
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Pawłosiów, działając na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

zawiadamia,

że w dniu 09.05.2017 r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GBOS.6220.1.2017, dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1770R Kidałowice - Rokietnica od km 0+25 do km 2+522,19 w miejscowości Kidałowice, gmina Pawłosiów położonej na działkach nr ewid.: 1/1, 1/2, część 582".
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu, w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. 109 w godzinach pracy urzędu.
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Pawłosiów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2017-05-09
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 131479