Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2017-11-10
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 09.11.2017 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Pawłosiów, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji paliw ciekłych, gazowej LPG, zadaszenia nad odmierzaczami paliw, pawilonu stacji paliw z infrastrukturą techniczną do wymienionych obiektów na działce nr 4/2 w miejscowości Widna Góra, obręb ewidencyjny Kidałowice, gm. Pawłosiów.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji, wszczęte zostało w dniu 12.07.2017 r., na wniosek Paweł Niżnik i Wspólnicy Spółka Komandytowa Gorzyce 325, 37-204 Tryńcza.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Pawłosiów, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Jednocześnie  zawiadamiam  wszystkich  zainteresowanych  o  możliwości  zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie od dnia 10.11.2017 r. do 11.12.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów, pokój 109, w godzinach 700 do 1500. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej,
2) ustnie do protokołu,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail ug_pawlosiow@pro.onet.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Pawłosiów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2017-11-10
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 129769