Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2017-11-24
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 24.11.2017 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia

że na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której działa pełnomocnik Pan Łukasz Kłósek, z dnia 10.11.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN w ramach inwestycji pn.: "Przebudowa sieci elektroenergetycznej 15 i 0,4 kV oraz stacji transformatorowej w miejscowości Szczytna" na działkach o nr 184/9, 184/1, 184/29, 184/28, 184/27, 184/82, 184/83, 188, 162/2, 162/1, 168/7, 168/4, 168/3, 168/9, 160/1, 160/4, 160/8, 156/2, 156/8, 156/9, 153/10, 153/8, 152/1, 1/14, 1/13, 1/12, 1/11,204, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/18, 1/19, 1/4, 1/5, 1/3, 1/28, 1/20, 1/22, 1/29, 1/30, 145/5, 145/6, 145/8, 142/1, 140/1, 139/7, 139/4, 138/2, 127/7, 127/8, 122/34, 122/17, 198, 118/13, 6, 9, 8/3, 8/4, 13/3, 13/4, 12, 17, 23, 22, 20, 25/2, 25/1, 32/1, 32/2, 186, 34/1, 34/3, 36/2, 34/2, 38/3, 38/4, 38/1, 38/5, 195, 45/2, 45/1, 47/1, 50, 47/2, 193/3, 91/1, 91/4, 90/1, 90/3, 64/1, 64/4, 64/5, 89/1, 89/57, 89/3, 68/1, 68/2, 89/35, 89/7, 89/63, 89/66, 89/64, położonych w miejscowości Szczytna, obręb ewidencyjny Szczytna, gm. Pawłosiów.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. nr 109.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2017-11-24
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 132583