Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2017-11-30
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 29.11.2017 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia

że na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której działa pełnomocnik Pan Łukasz Klósek zam. ul. Jana Kiepury 11 A, 35-602 Rzeszów, z dnia 17.11.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN w ramach inwestycji pn.: "Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN, stacji transformatorowej Jarosław 78 i sieci nN" na działkach nr: 1268, 1973/5 (obręb nr 5) miasta Jarosławia oraz na działkach nr: 27/66, 27/264, 27/509, 27/64, 27/63, 27/468, 27/467, 27/353, 27/500, 27/501, 27/482, 27/825, 27/76, 27/896, 27/889, 27/893, 27/402, 27/403, 27/410, 27/413, 27/514, 27/515, 27/512, 27/350, 27/357, 27/405, 27/465, 27/371, 27/372, 27/557, 27/558 położonych w obrębie ewidencyjnym Pawłosiów, gm. Pawłosiów.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. nr 109.

Szczegóły w załącznkiu:
Data publikacji 2017-11-30
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 129764