Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2017-12-06
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 06.12.2017 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamiam
 

że na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której działa pełnomocnik Pan Michał Miścior, z dnia 22.11.2017 r. uzupełniony w dniu 27.11.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia
0,4 kV na działkach o nr: 681/477, 681/536, 681/260, 681/493, 681/455, 681/459, 681/457, 681/312, 681/335, 681/334, 681/203, 681/164, 681/163, 681/338, 681/14, 681/202, 681/476, 1035/1, 805/18, 805/34, 805/32, 805/28, 805/20, 806, 807/8, 821/2, 1049 położonych w miejscowości Widna Góra, obręb ewidencyjny Pawłosiów, gm. Pawłosiów.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. nr 109.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2017-12-06
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 129829