Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2018-01-11
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 11.01.2018 r.
Opis
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia

że w dniu 10.01.2018 r. na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której działa pełnomocnik Pan Łukasz Kłósek została wydana decyzja znak: GBOŚ.6733.19.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN w ramach inwestycji pn.: "Przebudowa sieci elektroenergetycznej 15 i 0,4 kV oraz stacji transformatorowej w miejscowości Szczytna" na działkach o nr 184/9, 184/1, 184/29, 184/28, 184/27, 184/82, 184/83, 188, 162/2, 162/1, 168/7, 168/4, 168/3, 168/9, 160/1, 160/4, 160/8, 156/2, 156/8, 156/9, 153/10, 153/8, 152/1, 1/14, 1/13, 1/12, 1/11, 204, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/18, 1/19, 1/4, 1/5, 1/3, 1/28, 1/20, 1/22, 1/29, 1/30, 145/5, 145/6, 145/8, 142/1, 140/1, 139/7, 139/4, 138/2, 127/7, 127/8, 122/34, 122/17, 198, 118/13, 6, 9, 8/3, 8/4, 13/3, 13/4, 12, 17,23, 22, 20, 25/2, 25/1, 32/1, 32/2,186, 34/1, 34/3, 36/2, 34/2, 38/3, 38/4, 38/1, 38/5, 195, 45/2, 45/1, 47/1, 50, 47/2, 193/3, 91/1, 91/4, 90/1, 90/3, 64/1, 64/4, 64/5, 89/1, 89/57, 89/3, 68/1, 68/2, 89/35, 89/7, 89/63, 89/66, 89/64, położonych w miejscowości Szczytna, obręb ewidencyjny Szczytna, gm. Pawłosiów.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, pok. 109.
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Pawłosiów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2018-01-11
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 142047