Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2018-01-16
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 16.01.2018 r.
Opis
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia

że w dniu 16.01.2018 r. na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin w imieniu której działa pełnomocnik Pan Łukasz Kłósek została wydana decyzja znak: GBOŚ.6733.21.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN w ramach inwestycji pn.: "Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN, stacji transformatorowej Jarosław 78 i sieci nN" na działkach nr: 1268, 1973/5 (obręb nr 5) miasta Jarosławia oraz na działkach nr: 27/66, 27/264, 27/509, 27/64, 27/63, 27/468, 27/467, 27/353, 27/500, 27/501, 27/482, 27/825, 27/76, 27/896, 27/889, 27/893, 27/402, 27/403, 27/410, 27/413, 27/514, 27/515, 27/512, 27/350, 27/357, 27/405, 27/465, 27/371, 27/372, 27/557, 27/558 położonych w obrębie ewidencyjnym Pawłosiów, gm. Pawłosiów.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, pok. 109.
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Pawłosiów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2018-01-16
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 131583