Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2018-02-19
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 16.02.2018 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia

że na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa z dnia 16.01.2018 r. uzupełnionego w dniu 09.02.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa wyposażenia przyodwiertowego na odwiercie Mirocin M-56 - KGZ Jodłówka" na działce nr 509/98 położonej w miejscowości Cieszacin Mały, obręb ewidencyjny Cieszacin Mały oraz "Przebudowa instalacji zatłaczania wody złożowej na OZG Mirocin - KGZ Jodłówka" na działce nr ew. gr. 527/8 położonej w miejscowości Cieszacin Mały, obręb ewidencyjny Cieszacin Mały, gmina Pawłosiów.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. nr 109.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2018-02-19
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 141974