Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2018-05-08
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 08.05.2018 r.
Opis
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin
w imieniu której działa pełnomocnik Pan Marcin Tymochowicz została wydana w dniu 08.05.2018 r. decyzja znak: GBOŚ.6733.6.2018 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach o nr ew. gr.: 681/415, 1035/1, 1121, 681/373, 681/16, 681/11, 682/25, 682/24, 682/71, 682/72, 682/70, 682/69, 682/21, 682/26, 1036/8, 668/12, 668/104, 668/10 położonych w obrębie ewidencyjnym Pawłosiów, gm. Pawłosiów.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, pok. 109.
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Pawłosiów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2018-05-08
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 132655